ข้อมูลระยะทางถนนของประเทศไทยจำแนกรายหน่วยงาน (Total road length under organization of Thailand)

ประเภทถนน หน่วยงานรับผิดชอบ ปี / ระยะทาง (กิโลเมตร)
2559 2560 2561 2562 2563
ถนนสายหลักและสายรองกรมทางหลวง51,744.65751,790.11551,813.22151,849.74751,936.843
ถนนสายหลักและสายรองกรมทางหลวงชนบท47,607.15647,983.43447,960.83148,031.39148,597.753
ถนนท้องถิ่นกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น352,465.500352,465.500352,465.500597,667.000597,667.000
ถนนท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร2,000.0004,757.5054,022.6504,074.3803,784.035
ทางพิเศษการทางพิเศษแห่งประเทศไทย207.900224.600224.600224.600224.600
รวม 454,025.213457,221.154456,486.802701,847.118702,210.231

สัดส่วนความยาวถนนกับพื้นที่ (กม./ตร.กม.)

ระยะทางถนนในความรับผิดชอบแต่ละหน่วยงานปี 2563