ข้อมูลระยะทางถนนของประเทศไทย หน่วย : กิโลเมตร

ประเภทถนน หน่วยงานรับผิดชอบ ระยะทาง
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562
ถนนสายหลักและสายรองกรมทางหลวง51,744.65751,790.11551,813.22151,849.747
ถนนสายหลักและสายรองกรมทางหลวงชนบท47,607.15647,983.43447,960.83148,031.391
ถนนท้องถิ่นกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น352,465.500352,465.500352,465.500597,667.000
ถนนท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร2,000.0004,757.5054,022.6504,074.380
ทางพิเศษการทางพิเศษแห่งประเทศไทย207.900224.600224.600224.600
รวม 454,025.213457,221.154456,486.802701,847.118

ความยาวถนนของประเทศไทย

ระยะทางถนนในความรับผิดชอบแต่ละหน่วยงานปี 2562