ระยะทางถนนของประเทศไทย (กม.)
Total road length of Thailand (km)

456,486.802

Year 2561 (2018)

ความหนาแน่นของโครงข่าย (กม./ตร.กม.)
Density of road network (km/sq.km)

88.96%

Year 2561 (2018)

ระยะทางถนนของกระทรวงคมนาคม (กม.)
Total road length of MOT (km)

99,998.652

Year 2561 (2018)

สัดส่วนของถนนของกระทรวงคมนาคม
Percent of MOT's road length

21.91%

Year 2561 (2018)

ข้อมูลระยะทางถนนของประเทศไทยจำแนกรายหน่วยงาน (Total road length under organization of Thailand)

ประเภทถนน หน่วยงานรับผิดชอบ ปี / ระยะทาง (กิโลเมตร)
2559 2560 2561 2562
ถนนสายหลักและสายรองกรมทางหลวง51,744.65751,790.11551,813.22151,849.747
ถนนสายหลักและสายรองกรมทางหลวงชนบท47,607.15647,983.43447,960.83148,031.391
ถนนท้องถิ่นกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น352,465.500352,465.500352,465.500597,667.000
ถนนท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร2,000.0004,757.5054,022.6504,074.380
ทางพิเศษการทางพิเศษแห่งประเทศไทย207.900224.600224.600224.600
รวม 454,025.213457,221.154456,486.802701,847.118

สัดส่วนความยาวถนนกับพื้นที่ (กม./ตร.กม.)

ระยะทางถนนในความรับผิดชอบแต่ละหน่วยงานปี 2562