ข้อมูลระยะทางรางของประเทศไทย หน่วย : กิโลเมตร

ประเภทราง สาย หน่วยงานรับผิดชอบ ระยะทาง
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563
รถไฟฟ้าสีลมกรุงเทพมหานคร14.50014.50014.50014.50014.500
รถไฟฟ้าสุขุมวิทกรุงเทพมหานคร22.00022.00022.80034.80034.800
รถไฟฟ้าฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง)การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย23.60023.60023.00023.00023.000
รถไฟฟ้าเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงิน)การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย20.00020.00021.00021.00035.000
รถไฟฟ้าสีแดงอ่อนการรถไฟแห่งประเทศไทย15.00015.00015.00015.00015.000
รถไฟระหว่างเมืองตะวันออกการรถไฟแห่งประเทศไทย699.138699.138699.138699.138805.723
รถไฟระหว่างเมืองตะวันออกเฉียงเหนือการรถไฟแห่งประเทศไทย1,143.1501,143.1501,143.1501,143.1501,329.950
รถไฟระหว่างเมืองใต้การรถไฟแห่งประเทศไทย1,625.2841,625.2841,625.2841,625.2841,625.284
รถไฟระหว่างเมืองมหาชัย-แม่กลองการรถไฟแห่งประเทศไทย65.28365.28365.28365.28365.283
รถไฟระหว่างเมืองเหนือการรถไฟแห่งประเทศไทย975.029975.029975.029975.029975.029
รถไฟฟ้ารถไฟฟ้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด28.50028.50028.50028.50028.500
รวม 4,631.4844,631.4844,632.6844,644.6844,952.069

ความยาวรางของประเทศไทย

ระยะทางรางในความรับผิดชอบแต่ละหน่วยงานปี 2563