ผู้บริหารของกระทรวงคมนาคม

 ชื่อ - นามสกุลตำแหน่งอีเมล์เบอร์โทรศัพท์
cropped-MOT-e1446029118156.pngนายชัยวัฒน์ ทองคำคูณปลัดกระทรวงคมนาคม
cropped-MOT-e1446029118156.pngนายสมัย โชติสกุลรักษาราชการแทน
รองปลัดกระทรวง
(ด้านอำนวยการ)
cropped-MOT-e1446029118156.pngนายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศินรักษาราชการแทน
รองปลัดกระทรวง
(หัวหน้ากลุ่มภารกิจ
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านทางหลวง)
cropped-MOT-e1446029118156.pngนายจิรุตม์ วิศาลจิตรรักษาราชการแทน
รองปลัดกระทรวง
(หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการขนส่ง)
TATนายสมศักดิ์ ห่มม่วงอธิบดีกรมเจ้าท่า
DLTนายพีระพล ถาวรสุภเจริญอธิบดีกรมการขนส่งทางบก
DOAนางอัมพวัน วรรณโกอธิบดีกรมท่าอากาศยาน
DOHนายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์อธิบดีกรมทางหลวง
DORนายกฤชเทพ สิมลีอธิบดีกรมทางหลวงชนบท
DOC-OTPนายสราวุธ ทรงศิวิไลผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
srtนายวรวุฒิ มาลารักษาราชการแทนผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย
นายสุเทพ พันธุ์เพ็งกรรมการบริษัทฯ และกรรมการผู้อำนายการใหญ่ รฟฟท.
PATเรือตรีทรงธรรม จันทประสิทธิ์ผู้อำนวยการการท่าเรือ
แห่งประเทศไทย
EXATผู้ว่าการการทางพิเศษ
แห่งประเทศไทย
DOC-PATเรือเอกสุทธินันท์ หัตถวงษ์ผู้อำนวยการการท่าเรือ
แห่งประเทศไทย
นายพีระยุทธ สิงห์พัฒนากุลผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
แห่งประเทศไทย
DOC-BMTAนางปราณี ศุกระศรรักษาการ ผู้อำนวยการ
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
DOC-CATCนาวาอากาศเอก จิรพล เกื้อด้วงผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน
DOC-TCLนายนพรัตน์ การุณยะวนิชรักษาการแทน
กรรมการผู้จัดการใหญ่
DOC-AOTนายนิตินัย ศิริสมรรถการผู้อํานวยการใหญ่
DOC-AROTนางสาริณี แสงประสิทธิ์กรรมการผู้อำนวยการใหญ่