คลังข้อมูล

รายการข้อมูลสถิติของกระทรวงคมนาคม

ข้อมูลด้านการขนส่งและโลจิสติกส์

Transport Statistics
ASEAN Transport
SMART Transtat

ดัชนีชี้วัดการขนส่งและโลจิสติกส์