ศูนย์ปฏิบัติการในสังกัดกระทรวง

 ชื่อศูนย์ชื่อ - นามสกุลอีเมล์เบอร์โทรเว็บไซต์
MOTOCนายสุเมธ วนาลีสุขสันต์sumate.v@mot.go.th0 2283 3120www.motoc.mot.go.th
DOC-OTPDOC-OTPนางสาวศุภรัตน์ สมแสน-0 2215 1515 #4011-
DOC-DLTDOC-DLTนางสาวพนิดา อุตสาหภูมิ-0 2271 8414-
DOC-DOHDOC-DOHนายสุชีพ ตันติวุฒิพงศ์-0 2551 5048
-
DOC-DRRDOC-DRRนายสุชีพ ตันติวุฒิพงศ์-0 2551 5048-
DOC-EXATDOC-EXATนางปนัดดา ศรีกอก-0 2579 5380 #2369-
DOC-BMTADOC-BMTAนางเบ็ญจมาศ พงศ์สรฤทธิ์-0 2246 6297-
DOC-TCLDOC-TCLนายสิทธิชัย เกาศล-0 2936 2832 #920-
DOC-MDDOC-MDนางสาวพัชรา แดงวงษ์-0 2236 2340-
DOC-PATDOC-PATนายวริษฐ์ ศรีภิญโญวณิชย์-0 2269 3066
-
DOC-DOADOC-DOAนายสุริยา จันทร์รอด-0 2286 0185-
DOC-AOTDOC-AOTนางพรรณพิศ ศราวุธานุกุล-0 2132 7030-
DOC-AROTDOC-AROTนายเมธี เสรีอรุโณ-0 2285 9181-