กิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง

Related Post

  • No related post.

รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบทเป็นประธานปล่อยขบวนรถบรรทุกน้ำเพื่อแจกจ่ายน้ำให้กับผู้ประสบภัยแล้งในพื้นที่ตำบลห้วยยางโทน อำเภอปากปากท่อ จังหวัดราชบุรี

นายไกวัลย์ โรจนานุกูล รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท เป็นประธานร่วมกับ นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ในการจัดกิจกรรมร่วมด้วยช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง มีรถบรรทุกน้ำจาก ขทช.ประจวบคีรีขันธ์ /เพชรบุรี/ราชบุรี/สมุทรสงคราม/สมุทรสาคร/บทช.ชะอำ/จอมบึง เพื่อแจกจ่ายน้ำให้กับผู้ประสบภัยแล้ง เขตตำบลห้วยยางโทน อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี เป็นการสนองนโยบาย นายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้ง ในพื้นที่รับผิดชอบโดยเร่งด่วน เนื่องจากฝนทิ้งช่วง และปริมาณน้ำกักเก็บในเขื่อนต่างๆมีน้อย กรมทางหลวงชนบทจึงมอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดเตรียมความพร้อม เพื่อดำเนินการช่วยเหลือดูแลประชาชนที่ประสบภัยแล้งให้มีน้ำใช้ในการอุปโภค บริโภคได้อย่างรวดเร็วและเหมาะสม พอเพียง โดยได้ประสานข้อมูลพื้นที่ที่ต้องการความช่วยเหลือกับจังหวัด และให้การสนับสนุนรถบรรทุกน้ำพร้อมพนักงาน เพื่อแจกจ่ายน้ำแก่ประชาชนเพื่อใช้ในการอุปโภค บริโภค การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับการร้องขอจากนายกอบต.ห้วยยางโทน เนื่องจากทราบข้อมูลว่ากรมทางหลวงชนบท มีโครงการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ๆเกิดภัยแล้ง ซึ่งพื้นที่ตำบลห้วยยางโทนได้ประสบกับปัญหาภัยแล้งเป็นประจำทุกปี เนื่องจากเป็นพื้นที่ราบเอียง อยู่นอกเขตชลประทาน ทำให้แหล่งน้ำมีสภาพตื้นเขิน ส่งผลให้ราษฎรได้รับความเดือดร้อนขาดแคลนน้ำสำหรับการอุปโภค บริโภค ตลอดจนพืชผลทางการเกษตรและบ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหายประสานขอสนับสนุนน้ำเพื่ออุปโภค บริโภคให้กับประชาชนในพื้นที่
ในการนี้ได้นำรถบรรทุกน้ำจำนวน 12 คัน ได้รับการสนับสนุนน้ำประปาจากการประปาส่วนภูมิภาคปากท่อ รวมปริมาณน้ำ 140,000 ลิตร โดยมีประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ 130 คน สร้างความพึงพอใจและเป็นการเตรียมความพร้อมเติมน้ำไปยังภาชนะตามสถานที่ต่างๆเพื่อเตรียมรับภัยแล้งที่มีแนวโน้มจะทวีความรุนแรงขึ้น

 

Leave a Comment