มาตรการแก้ไขปัญหา PM2.5 ในภาคคมนาคม

มาตรการแก้ไขปัญหา PM 2.5 ในภาคคมนาคม

 

เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหา PM 2.5 กระทรวงคมนาคมได้จัดทำมาตรการแก้ไขปัญหา PM 2.5 ในภาคคมนาคม โดยแบ่งเป็นมาตรการเป็นระยะ ดังนี้

 1. มาตรการระยะสั้น
  • ให้หน่วยงานบำรุงรักษาเครื่องยนต์ ตรวจสภาพรถของหน่วยงาน รถโดยสาร เรือโดยสาร ยานพาหนะ รวมถึงเครื่องจักรก่อสร้างของผู้รับเหมา ไม่ให้มีการปล่อยมลพิษเกินเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดเป็นประจำทุกเดือน และตรวจวัดควันดำอย่างสม่ำเสมอ
  • ให้รถโดยสารสาธารณะ เรือโดยสารสาธารณะ รถไฟ ใช้เชื้อเพลิงไบโอดีเซล B20
  • ให้การรถไฟแห่งประเทศไทยดำเนินการคัดเลือกเฉพาะหัวรถจักรที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ใช้ในการเดินรถ พร้อมทั้งพิจารณาซ่อมบำรุงหัวรถจักรไม่ให้มีการปล่อยมลพิษเกินเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด และพิจารณาศึกษาแนวทางในการติด Filter เพื่อลดการปล่อยมลพิษที่หัวรถจักร โดยให้รายงานผลภายใน 7 วัน และให้เร่งรัดดำเนินการโครงการจัดหาหัวรถจักรรุ่นใหม่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทดแทนหัวรถจักรรุ่นเก่าที่เสื่อมสภาพ
  • ให้กรมทางหลวง และการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ดำเนินการแก้ไขปัญหาจราจรติดขัดบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทาง
  • ให้ทุกหน่วยงานที่มีการดำเนินโครงการก่อสร้าง ควบคุมผู้รับเหมาให้ฉีดน้ำรักษาความสะอาดพื้นที่ที่มีการก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อมอย่างเข้มงวด และต้องจัดทำพื้นที่บ่อน้ำล้างล้อรถบรรทุกและสเปรย์น้ำล้างรถบรรทุกให้สะอาดก่อนที่จะอนุญาตให้วิ่งออกนอกพื้นที่ก่อสร้าง
  • นอกเหนือจากการตั้งด่านตรวจวัดควันดำแล้วให้ กรมการขนส่งทางบก บริษัท ขนส่ง จำกัด และ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ดำเนินการตรวจวัดควันดำรถขนส่งสาธารณะทุกประเภท รถยนต์รับจ้าง (รถแท็กซี่) รถยนต์รับจ้างสามล้อ และรถสี่ล้อเล็กรับจ้าง ในเชิงรุก โดยให้ประสานเข้าไปตรวจวัดควันดำที่จุดที่มีการออกรถ เช่น ท่ารถโดยสาร สถานีขนส่งผู้โดยสาร อู่รถ Taxi จุดจอดรถสาธารณะตามสถานที่ต่าง ๆ สถานีขนส่งสินค้า ท่าเรือ เป็นต้น โดยให้ดำเนินการอย่างเคร่งครัดและเป็นประจำ
  • ให้ปลัดกระทรวงคมนาคมจัดประชุมร่วมกับกระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงพลังงาน เกี่ยวกับแนวทางการปรับปรุงการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต รวมถึงการส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนหันมาใช้ยานพาหนะพลังงานสะอาดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยต้องให้เกิดแผนปฏิบัติงานที่เป็นรูปธรรมและปฏิบัติได้ผลจริงภายนาระยะเวลา 5 ปี
  • ให้กรมการขนส่งทางราง และ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หารือถึงความเป็นไปได้ในการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนมาใช้ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน เช่น การพิจารณาลดอัตราค่าบริการจอดรถของอาคารจอดแล้วจร (Park and Ride) และจุดจอดรถตามสถานีต่าง ๆ เป็นต้น
 2. มาตรการระยะกลางและระยะยาว
  • เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีการใช้ระบบขนส่งสาธารณะมากขึ้น ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษาการกำหนดอัตราโครงสร้างค่าโดยสารที่เหมาะสมกับค่าครองชีพ รวมถึงการประชาสัมพันธ์และสร้างแรงจูงใจในการเปลี่ยนมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะ
  • ศึกษาถึงการส่งเสริมและพิจารณาแผนในการเปลี่ยนมาใช้ยานพาหนะพลังงานสะอาดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการลดการใช้พลังงานในภาคการขนส่งโดยการวางแผนจัดการระบบโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพ

Leave a Comment