ผลกระทบปัญหาไฟป่า-หมอกควันทางภาคเหนือ

วันที่ 1 เมษายน 2562 เวลา 13.23 น.

ทย. รายงานการยกเลิกเที่ยวบิน จำนวน 2 เที่ยวบิน (ไป- กลับ) เนื่องจากทัศนวิสัยที่ท่าอากาศยานปายต่ำกว่าเกณฑ์ปลอดภัย จากปัญหาหมอกควันไฟป่า ดังนี้

สายการบิน RPS SYSTEM ยกเลิกเที่ยวบิน GBJ 341/342
เส้นทาง เชียงใหม่- ปาย – เชียงใหม่

กำหนดเวลา
ถึงสนามบินปาย 10:30 น. และออกจากสนามบินปาย 10:45 น.

จำนวนผู้โดยสาร
เที่ยวบิน GBJ342 = 2 ท่าน

โดยเที่ยวบิน GBJ342 มีการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินให้แก่ผู้โดยสาร ทั้ง 2 ท่าน

============================================================

วันที่ 31 มีนาคม 2562 เวลา 21.35 น.

ทช. รายงานผลกระทบปัญหาไฟป่า-หมอกควันที่มีผลต่อทัศนวิสัยในการใช้ถนน ดังนี้

– แขวงทางหลวงชนบทลำปาง ทัศนวิสัยปกติ ไม่มีปัญหาในการใช้ถนน

– แขวงทางหลวงชนบทตาก ทัศนวิสัยปกติ ไม่มีปัญหาในการใช้ถนน

– แขวงทางหลวงชนบทน่าน ทัศนวิสัยปกติ ไม่มีปัญหาในการใช้ถนน

– แขวงทางหลวงชนบทแม่ฮ่องสอน ทัศนวิสัยปกติ ไม่มีปัญหาในการใช้ถนน

– แขวงทางหลวงชนบทลำพูน ทัศนวิสัยปกติ ไม่มีปัญหาในการใช้ถนน

– แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่ ทัศนวิสัยปกติ ไม่มีปัญหาในการใช้ถนน

– แขวงทางหลวงชนบทเชียงราย ทัศนวิสัยปกติ ไม่มีปัญหาในการใช้ถนน

============================================================

วันที่ 31 มีนาคม 2562 เวลา 16.11 น.

ทย. รายงานการยกเลิกเที่ยวบิน จำนวน 6 เที่ยวบิน (ไป- กลับ) เนื่องจากไม่มีผู้โดยสาร ดังนี้

1. สายการบิน RPS SYSTEM ยกเลิกเที่ยวบิน GBJ 341/342
เส้นทาง เชียงใหม่- ปาย – เชียงใหม่

2. สายการบิน RPS SYSTEM ยกเลิกเที่ยวบิน
เส้นทาง เชียงใหม่- แม่ฮ่องสอน-เชียงใหม่ ดังนี้

– GBJ 311/312
– GBJ 313/314

============================================================

วันที่ 30 มีนาคม 2562 เวลา 17.33 น.

ทย. รายงานการยกเลิกเที่ยวบิน จำนวน 2 เที่ยวบิน (ไป-กลับ) เนื่องจากสภาพอากาศปิดและทัศนวิสัยที่ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอนต่ำกว่าเกณฑ์ปลอดภัย จากปัญหาหมอกควันไฟป่า ดังนี้

สายการบินบางกอกแอร์เวยส์ ยกเลิกเที่ยวบิน PG353/354
เส้นทาง เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน-เชียงใหม่

กำหนดเวลา
ถึงแม่ฮ่องสอน 17.00 น. และออกจากแม่ฮ่องสอน 17:30 น.

จำนวนผู้โดยสาร
ขาเข้า 52 ท่าน
ขาออก 37 ท่าน

โดยเที่ยวบิน PG 354 มีการชดเชยให้ผู้โดยสาร ดังนี้

1. คืนค่าโดยสาร 12 ท่าน
2. คืนค่าโดยสารและเดินทางโดยรถตู้ 6 ท่าน
3. Open ตั๋วโดยสาร 6 ท่าน
4. Open ตั๋วโดยสารและเดินทางโดยรถตู้ 13 ท่าน

============================================================

วันที่ 30 มีนาคม 2562 เวลา 14.02 น.

ทย. รายงานการยกเลิกเที่ยวบิน จำนวน 4 เที่ยวบิน (ไป-กลับ) โดยมีสาเหตุ ดังนี้

1. สาเหตุจากสภาพอากาศปิดและทัศนวิสัยที่ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอนต่ำกว่าเกณฑ์ปลอดภัย

สายการบิน RPS SYSTEM ยกเลิกเที่ยวบิน GBJ313/314
เส้นทาง แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน

กำหนดเวลา
ถึงแม่ฮ่องสอน 12:50 น. และออกจากแม่ฮ่องสอน 13:05 น.

จำนวนผู้โดยสาร
เที่ยวบิน GBJ313 = 2 ท่าน
เที่ยวบิน GBJ314 = 3 ท่าน

โดยเที่ยวบิน GBJ314 มีการคืนเงินค่าโดยสารแก่ผู้โดยสาร โดยผู้โดยสารเดินทางเอง

2. สาเหตุจากไม่มีผู้โดยสาร

สายการบิน RPS SYSTEM ยกเลิกเที่ยวบิน GBJ317/318
เส้นทาง แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน

กำหนดเวลา
ถึงแม่ฮ่องสอน 17:20 น. และออกจากแม่ฮ่องสอน 17:45 น.

============================================================

วันที่ 30 มีนาคม 2562 เวลา 13.37 น.

ทย. รายงานการยกเลิกเที่ยวบิน จำนวน 2 เที่ยวบิน (ไป-กลับ) เนื่องจากไม่มีผู้โดยสาร ดังนี้

สายการบิน RPS SYSTEM ยกเลิกเที่ยวบิน GBJ341/GBJ342
เส้นทาง เชียงใหม่-ปาย-เชียงใหม่

กำหนดเวลา
ถึงสนามบินปาย 10:30 น. และออกจากสนามบินปาย 10:45 น.

============================================================

วันที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 12.48 น.

ทย. รายงานการยกเลิกเที่ยวบิน จำนวน 4 เที่ยวบิน (ไป-กลับ) โดยมีสาเหตุ ดังนี้

1. สาเหตุจากสภาพอากาศปิดและทัศนวิสัยที่ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอนต่ำกว่าเกณฑ์ปลอดภัย

สายการบิน RPS SYSTEM ยกเลิกเที่ยวบิน GBJ313/314
เส้นทาง แม่ฮ่องสอน-เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน

กำหนดเวลา
ถึงแม่ฮ่องสอน 12:50 น. และออกจากแม่ฮ่องสอน 13:05น.

จำนวนผู้โดยสาร
เที่ยวบิน GBJ313 = 7 ท่าน
เที่ยวบิน GBJ314 = 3 ท่าน

โดยเที่ยวบิน GBJ314 มีการชดเชยให้ผู้โดยสาร ดังนี้

1. Open ตั๋วโดยสาร 2 ท่าน โดยผู้โดยสารเดินทางเอง
2. คืนเงินค่าโดยสาร 1 ท่าน โดยผู้โดยสารเดินทางเอง

2. สาเหตุจากไม่มีผู้โดยสาร

สายการบิน RPS SYSTEM ยกเลิกเที่ยวบิน GBJ317/318
เส้นทาง แม่ฮ่องสอน-เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน

กำหนดเวลา
ถึงแม่ฮ่องสอน 17:20 น. และออกจากแม่ฮ่องสอน 17:45 น.

============================================================

วันที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 13.34 น.

ทย. รายงานการยกเลิกเที่ยวบิน จำนวน 2 เที่ยวบิน (ไป-กลับ) เนื่องจากสภาพอากาศปิดและทัศนวิสัยที่ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอนต่ำกว่าเกณฑ์ปลอดภัย จากปัญหาหมอกควันไฟป่า ดังนี้

สายการบิน RPS SYSTEM ยกเลิกเที่ยวบิน GBJ313/314
เส้นทาง เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน-เชียงใหม่

กำหนดเวลา
ถึงแม่ฮ่องสอน 12:50 น. และออกจากแม่ฮ่องสอน 13:05 น.

จำนวนผู้โดยสาร
เที่ยวบิน GBJ313 = 0 ท่าน
เที่ยวบิน GBJ314 = 1 ท่าน

โดยผู้โดยสารจะติดต่อภายหลัง

============================================================

วันที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 13.29 น.

ทย. รายงานการยกเลิกเที่ยวบิน จำนวน 2 เที่ยวบิน (ไป-กลับ) เนื่องจากสภาพอากาศปิดและทัศนวิสัยที่ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอนต่ำกว่าเกณฑ์ปลอดภัย จากปัญหาหมอกควันไฟป่า ดังนี้

สายการบินบางกอกแอร์เวยส์ ยกเลิกเที่ยวบิน PG353/354
เส้นทาง เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน-เชียงใหม่

กำหนดเวลา
ถึงแม่ฮ่องสอน 17:00 น. และออกจากแม่ฮ่องสอน 17:30 น.

จำนวนผู้โดยสาร
ขาเข้า = 31 ท่าน
ขาออก = 35 ท่าน

============================================================

วันที่ 25 มีนาคม 2562 เวลา 13.25 น.

ทย. รายงานการยกเลิกเที่ยวบิน จำนวน 2 เที่ยวบิน (ไป-กลับ) เนื่องจากสภาพอากาศปิดและทัศนวิสัยที่ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอนต่ำกว่าเกณฑ์ปลอดภัย จากปัญหาหมอกควันไฟป่า ดังนี้

สายการบิน RPS SYSTEM ยกเลิกเที่ยวบิน GBJ313/314
เส้นทาง เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน-เชียงใหม่

กำหนดเวลา
ถึงแม่ฮ่องสอน 12:50 น. และออกจากแม่ฮ่องสอน 13:05 น.

จำนวนผู้โดยสาร
เที่ยวบิน GBJ313 = 2 ท่าน
เที่ยวบิน GBJ314 = 1 ท่าน

โดยเที่ยวบิน GBJ314 มีการคืนเงินค่าโดยสารแก่ผู้โดยสาร โดยผู้โดยสารเดินทางไปเอง

============================================================

วันที่ 24 มีนาคม 2562 เวลา 19.05 น.

ทย. รายงานการยกเลิกเที่ยวบิน จำนวน 2 เที่ยวบิน (ไป-กลับ) เนื่องจากสภาพอากาศปิดและทัศนวิสัยที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ต่ำกว่าเกณฑ์ปลอดภัย จากปัญหาหมอกควันไฟป่า ดังนี้

บริษัท อาร์พีเอส ซิสเต็ม จำกัด ยกเลิกเที่ยวบิน GBJ331/332
เส้นทาง เชียงใหม่ – น่าน – เชียงใหม่

กำหนดเวลา
ถึึงน่าน 14.45 น. และออกจากน่าน 15.20 น.

โดยเที่ยวบิน GBJ332 มีการชดเชยให้ผู้โดยสาร ดังนี้

1. แจ้งความประสงค์ไม่เดินทาง จำนวน 1 คน
2. Open ตั๋วโดยสาร จำนวน 1 คน
3. จัดรถตู้ให้ผู้โดยสารเดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 6 คน

============================================================

วันที่ 24 มีนาคม 2562 เวลา 17.09 น.

ทย. รายงานการยกเลิกเที่ยวบิน จำนวน 6 เที่ยวบิน (ไป-กลับ) เนื่องจากสภาพอากาศปิดและทัศนวิสัยที่ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอนต่ำกว่าเกณฑ์ปลอดภัย จากปัญหาหมอกควันไฟป่า ดังนี้

สายการบินนกแอร์ ยกเลิกเที่ยวบิน DD8214/8215 TG3400/3401 และWE4114/WE4115
เส้นทาง ดอนเมือง-แม่ฮ่องสอน-ดอนเมือง

กำหนดเวลา
ถึงแม่ฮ่องสอน 15:00 น. และออกจากแม่ฮ่องสอน 15:45 น.

จำนวนผู้โดยสาร
ขาเข้า 38 ท่าน
ขาออก 32 ท่าน

โดยเที่ยวบินขาออก มีการชดเชยให้ผู้โดยสาร ดังนี้

1. คืนค่าโดยสาร 10 ท่าน
2. Open ตั๋วโดยสาร 3 ท่าน
3. เปลี่ยนเที่ยวบิน 2 ท่าน
4. เปลี่ยนเที่ยวบินและเดินทางโดยรถตู้ 11 ท่าน
5. ผู้โดยสารจะมาติดต่อภายหลัง 6 ท่าน

============================================================

วันที่ 24 มีนาคม 2562 เวลา 16.38 น.

ทย. รายงานการยกเลิกเที่ยวบิน จำนวน 2 เที่ยวบิน (ไป-กลับ) เนื่องจากสภาพอากาศปิดและทัศนวิสัยที่ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอนต่ำกว่าเกณฑ์ปลอดภัย จากปัญหาหมอกควันไฟป่า ดังนี้

สายการบินบางกอกแอร์เวยส์ ยกเลิกเที่ยวบิน PG353/354
เส้นทาง เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่

กำหนดเวลา
ถึงแม่ฮ่องสอน 17:00 น. และออกจากแม่ฮ่องสอน 17:30 น.

จำนวนผู้โดยสาร
ขาเข้า 18 ท่าน
ขาออก 50 ท่าน

โดยเที่ยวบิน PG354 มีการชดเชยให้ผู้โดยสาร ดังนี้

1. คืนค่าโดยสาร 24 ท่าน
2. คืนค่าโดยสารและเดินทางโดยรถตู้ 4 ท่าน
3. Open ตั๋วโดยสาร 8 ท่าน
4. Open ตั๋วโดยสารและเดินทางโดยรถตู้ 12 ท่าน
5. เปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและเดินทางโดยรถตู้ 1 ท่าน
6. ผู้โดยสารจะติดต่อมาในภายหลัง 1 ท่าน

============================================================

วันที่ 24 มีนาคม 2562 เวลา 13.45 น.

ทย. รายงานการยกเลิกเที่ยวบิน จำนวน 4 เที่ยวบิน (ไป-กลับ) เนื่องจากสภาพอากาศปิดและทัศนวิสัยที่ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอนต่ำกว่าเกณฑ์ปลอดภัย จากปัญหาหมอกควันไฟป่า ดังนี้

1. สายการบิน RPS SYSTEM ยกเลิกเที่ยวบิน GBJ313/314
เส้นทาง แม่ฮ่องสอน-เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน

กำหนดเวลา
ถึงแม่ฮ่องสอน 12:50 น. และออกจากแม่ฮ่องสอน 13:05น.

จำนวนผู้โดยสาร
เที่ยวบิน GBJ313 = 1 ท่าน
เที่ยวบิน GBJ314 = 2 ท่าน

โดยเที่ยวบิน GBJ314 มีการคืนเงินค่าโดยสารแก่ผู้โดยสาร 2 ท่าน โดยผู้โดยสารเดินทางไปเอง

2. สายการบิน RPS SYSTEM ยกเลิกเที่ยวบิน GBJ317/318
เส้นทาง แม่ฮ่องสอน-เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน

กำหนดเวลา
ถึงแม่ฮ่องสอน 17:20 น. และออกจากแม่ฮ่องสอน 17:45น.

============================================================

วันที่ 23 มีนาคม 2562 เวลา 13.35 น.

ทย. รายงานการยกเลิกเที่ยวบิน จำนวน 2 เที่ยวบิน (ไป-กลับ) เนื่องจากสภาพอากาศปิดและทัศนวิสัยที่ท่าอากาศยานปายต่ำกว่าเกณฑ์ปลอดภัย จากปัญหาหมอกควันไฟป่า ดังนี้

สายการบิน RPS System ยกเลิกเที่ยวบิน GBJ341/GBJ342
เส้นทาง เชียงใหม่-ปาย-เชียงใหม่

กำหนดเวลา
ถึงสนามบินปาย 10:30 น. และออกจากสนามบินปาย 10:45 น.

โดยเที่ยวบิน GBJ342 มีการคืนเงินค่าโดยสารแก่ผู้โดยสาร 7 ท่าน

============================================================

วันที่ 22 มีนาคม 2562 เวลา 18.11 น.

ทย. รายงานการยกเลิกเที่ยวบิน จำนวน 6 เที่ยวบิน (ไป-กลับ) เนื่องจากสภาพอากาศปิดและทัศนวิสัยที่ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอนต่ำกว่าเกณฑ์ปลอดภัย จากปัญหาหมอกควันไฟป่า ดังนี้

สายการบินนกแอร์และไทยกรุ๊ป ยกเลิกเที่ยวบิน DD8214/8215 TG3300/3401 WE4114/4115
เส้นทาง ดอนเมือง-แม่ฮ่องสอน-ดอนเมือง

กำหนดเวลา
ถึงแม่ฮ่องสอนเวลา 15:00 น. และออกจากแม่ฮ่องสอนเวลา 15:45 น.

จำนวนผู้โดยสาร
ขาเข้า 41+2 ท่าน
ขาออก 50 ท่าน

โดยเที่ยวบิน DD8215/TG3401/WE4115 มีการชดเชยให้ผู้โดยสาร ดังนี้

1. คืนค่าโดยสารแก่ผู้โดยสาร 21 ท่าน
2. Open ตั๋วแก่ผู้โดยสาร 1 ท่าน
3.เปลี่ยนเที่ยวบินแก่ผู้โดยสาร 25 ท่าน
4. ติดต่อภายหลัง 3 ท่าน

============================================================

วันที่ 22 มีนาคม 2562 เวลา 17.16 น.

ทย. รายงานการเที่ยวบินล่าช้า จำนวน 2 เที่ยวบิน (ไป-กลับ) และยกเลิกเที่ยวบิน จำนวน 2 เที่ยวบิน (ไป-กลับ) เนื่องจากสภาพอากาศปิดและทัศนวิสัยที่ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอนต่ำกว่าเกณฑ์ปลอดภัย จากปัญหาหมอกควันไฟป่า ดังนี้

1. สายการบิน RPS SYSTEM เที่ยวบิน GBJ313/314
เส้นทาง แม่ฮ่องสอน-เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน

เกิดความล่าช้า 3 ชม 43 นาที

กำหนดเวลาเดิม
ถึงแม่ฮ่องสอน 12:50 น. และออกจากแม่ฮ่องสอน 13:05น.
เวลาลง/ออก จริง
ถึงแม่ฮ่องสอน 16:22 น. และออกจากแม่ฮ่องสอน 16:48 น.

จำนวนผู้โดยสาร
เที่ยวบิน GBJ313 = 5 ท่าน
เที่ยวบิน GBJ314 = 8 ท่าน

2. สายการบิน RPS SYSTEM ยกเลิกเที่ยวบิน GBJ313/314
เส้นทาง แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน

กำหนดเวลา
ถึงแม่ฮ่องสอน 17:20 น. และออกจากแม่ฮ่องสอน 17:45 น.

ไม่มีผู้โดยสาร

============================================================

วันที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 17.23 น.

ทย. รายงานการยกเลิกเที่ยวบิน จำนวน 6 เที่ยวบิน (ไป-กลับ) เนื่องจากสภาพอากาศปิดและทัศนวิสัยที่ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอนต่ำกว่าเกณฑ์ปลอดภัย จากปัญหาหมอกควันไฟป่า ดังนี้

สายการบินนกแอร์และไทยกรุ๊ป ยกเลิกเที่ยวบิน DD8214/8215 TG3300/3401 WE4114/4115
เส้นทาง ดอนเมือง-แม่ฮ่องสอน-ดอนเมือง

จำนวนผู้โดยสาร
ขาเข้า 63 ท่าน
ขาออก 59 ท่าน

โดยสายการบินได้ดำเนินการคืนค่าตั๋วโดยสาร และ Open ตั๋ว แก่ผู้โดยสาร

============================================================

วันที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 12.54 น.

ทย. รายงานการยกเลิกเที่ยวบิน จำนวน 2 เที่ยวบิน (ไป-กลับ) เนื่องจากสภาพอากาศปิดและทัศนวิสัยที่ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอนต่ำกว่าเกณฑ์ปลอดภัย จากปัญหาหมอกควันไฟป่า ดังนี้

สายการบินบางกอกแอร์เวยส์ ยกเลิกเที่ยวบิน PG351/PG352
เส้นทาง เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่

กำหนดเวลา
ถึงสนามบินแม่ฮ่องสอน 10:05 น. และออกจากสนามบินแม่ฮ่องสอน 10:35 น.

จำนวนผู้โดยสาร
เที่ยวบิน PG351  = 32 ท่าน
เที่ยวบิน PG352  = 24 ท่าน

โดยเที่ยวบิน PG352 มีการชดเชยให้ผู้โดยสาร ดังนี้

1. เปลี่ยนเที่ยวบินให้ผู้โดยสาร 14 ท่าน โดยเดินทางไปกับเที่ยวบิน PG354 เวลา 17:30 น​.
2. คืนค่าโดยสารแก่ผู้โดยสาร 6 ท่าน
3. Open ตั๋วโดยสาร 2 ท่าน
4. ไม่ทำการเช็คอิน 2 ท่าน

============================================================

วันที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 12.11 น.

ทย. รายงานการยกเลิกเที่ยวบิน จำนวน 2 เที่ยวบิน (ไป-กลับ) เนื่องจากสภาพอากาศปิดและทัศนวิสัยที่ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอนต่ำกว่าเกณฑ์ปลอดภัย จากปัญหาหมอกควันไฟป่า ดังนี้

สายการบินบางกอกแอร์เวยส์ ยกเลิกเที่ยวบิน PG351/PG352
เส้นทาง เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน-เชียงใหม่

กำหนดเวลา
ถึงสนามบินแม่ฮ่องสอน 10:05 น. และออกจากสนามบินแม่ฮ่องสอน 10:35 น.

จำนวนผู้โดยสาร
เที่ยวบิน PG351  = 44 ท่าน
เที่ยวบิน PG352  = 37 ท่าน

โดยเที่ยวบิน PG352 มีการชดเชยให้ผู้โดยสาร ดังนี้

1. เปลี่ยนเที่ยวบินให้ผู้โดยสาร 25 ท่าน โดยเดินทางไปกับเที่ยวบิน PG354 เวลา 17:30 น​.
2. คืนค่าโดยสารแก่ผู้โดยสาร 9 ท่าน
3. ไม่ทำการเช็คอิน 2 ท่าน

============================================================

วันที่ 11 มีนาคม 2562 เวลา 11.00 น.

ทย. รายงานการยกเลิกเที่ยวบิน จำนวน 2 เที่ยวบิน (ไป-กลับ) เนื่องจากสภาพอากาศปิดและทัศนวิสัยที่ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอนต่ำกว่าเกณฑ์ปลอดภัย จากปัญหาหมอกควันไฟป่า ดังนี้

สายการบินบางกอกแอร์เวยส์ ยกเลิกเที่ยวบิน PG351/PG352
เส้นทาง เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน-เชียงใหม่

กำหนดเวลา
ถึงสนามบินแม่ฮ่องสอน 10:05 น. และออกจากสนามบินแม่ฮ่องสอน 10:35 น.

จำนวนผู้โดยสาร
เที่ยวบิน PG351  = 41 ท่าน
เที่ยวบิน PG352  = 17 ท่าน

โดยเที่ยวบิน PG352 มีการชดเชยให้ผู้โดยสาร ดังนี้

1. เปลี่ยนเที่ยวบินให้ผู้โดยสาร 10 ท่าน โดยเดินทางไปกับเที่ยวบิน PG354 เวลา 17:30 น​.
2. คืนค่าโดยสารแก่ผู้โดยสาร 7 ท่าน

============================================================

วันที่ 3 มีนาคม 2562 เวลา 11.13 น.

ทย. รายงานการยกเลิกเที่ยวบิน จำนวน 2 เที่ยวบิน (ไป-กลับ) เนื่องจากสภาพอากาศปิดและทัศนวิสัยที่ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอนต่ำกว่าเกณฑ์ปลอดภัย จากปัญหาหมอกควันไฟป่า ดังนี้

สายการบินบางกอกแอร์เวยส์ ยกเลิกเที่ยวบิน PG351/PG352
เส้นทาง เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน-เชียงใหม่

กำหนดเวลา
ถึงสนามบินแม่ฮ่องสอน 10:05 น. และออกจากสนามบินแม่ฮ่องสอน 10:35 น.

จำนวนผู้โดยสาร
เที่ยวบิน PG351  = 24 ท่าน
เที่ยวบิน PG352  = 19 ท่าน

โดยเที่ยวบิน PG352 มีการชดเชยให้ผู้โดยสาร ดังนี้

1. เปลี่ยนเที่ยวบินให้ผู้โดยสาร 18 ท่าน โดยเดินทางไปกับเที่ยวบิน PG354 เวลา 17:30 น​.
2. คืนค่าโดยสารแก่ผู้โดยสาร 1 ท่าน

 

Leave a Comment