ด้านมาตรการบังคับใช้ภายในส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ

ด้านมาตรการบังคับใช้ภายในส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ (4 มาตรการ)

  1. กำชับให้การประชุมของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ ลดการใช้พาหนะเพื่อบรรเทาปัญหาจราจรและลดมลพิษในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล กรณีที่มีการประชุมให้พิจารณาใช้การประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามความเหมาะสม หรือให้ใช้รถยนต์แก๊สโซลีนแทนเครื่องยนต์ดีเซล และปฏิบัติตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีห้ามติดเครื่องยนต์ระหว่างจอดรถ ให้ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจในกำกับพยายามใช้ขนส่งมวลชนในการเดินทางให้มากที่สุด
  2. มอบหมายให้กรมทางหลวง (ทล.) พิจารณาเพิ่มอัตรากำลังและเครื่องมือให้สำนักสิ่งแวดล้อมของ ทล. และให้กรมทางหลวงชนบทปรับโครงสร้างองค์กร โดยจัดให้มีสำนักสิ่งแวดล้อม เพื่อรับผิดชอบเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมทั้งหมด
  3. มอบหมายให้บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) และกรมท่าอากาศยาน กำกับดูแลลดการปล่อยมลพิษในส่วนของรถให้บริการในพื้นที่ Airside ของท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และสนามบินภูมิภาคทั้งหมด
  4. มอบหมายให้สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) เร่งพิจารณาอนุญาตการขึ้นบิน Drone เพื่อฉีดละอองน้ำ ของ กทม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายในวันที่ 1 ก.พ. 2562

Leave a Comment