ด้านการส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะ

ด้านการส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะ (2 มาตรการ)

  1. มอบหมายให้ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย และ บริษัท เดินรถไฟฟ้า รฟท. จำกัด (รฟฟท.) พิจารณาออกมาตรการเชิญชวนให้ประชาชนใช้บริการระบบขนส่งมวลชนโดยรถไฟฟ้า ช่วงเดือน ม.ค. – ก.พ. เช่น ลดค่าจอดรถในพื้นที่จอดแล้วจรของ รฟม. รวมถึงดำเนินมาตรการทางการตลาดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการแล้ว และลดค่าใช้จ่าย ตลอดจนจัดกิจกรรมในการเชิญชวนการเข้าใช้บริการรถไฟฟ้าในกำกับดูแล ทั้งในส่วนของรถไฟฟ้าสายสีม่วง และ Airport Rail Link ตลอดจนเจรจากับผู้รับสัญญาสัมปทานร่วมในกิจกรรมดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ให้พิจารณาเพิ่มเที่ยววิ่งการเดินรถไฟฟ้าให้เพียงพอและรักษาระดับคุณภาพการให้บริการเมื่อปริมาณการเดินทางของประชาชนเพิ่มสูงขึ้น โดยมีเป้าหมายปริมาณผู้โดยสาร จำนวน 100,000 คนต่อวัน
  2. มอบหมายให้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมมือกับ รฟฟท. โดยการสนับสนุน/ส่งเสริมให้พนักงานหันมาใช้บริการ ARL ให้มากขึ้น

Leave a Comment