ด้านมาตรการส่งเสริม กำกับติดตาม และการควบคุมดูแลรถบริการสาธารณะ

ด้านมาตรการส่งเสริม กำกับติดตาม และการควบคุมดูแลรถบริการสาธารณะ

ด้านมาตรการส่งเสริม กำกับติดตาม และการควบคุมดูแลรถบริการสาธารณะ (13 มาตรการ…

อ่านต่อ

ด้านมาตรการบังคับใช้ภายในส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ

ด้านมาตรการบังคับใช้ภายในส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ

ด้านมาตรการบังคับใช้ภายในส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ (4 มาตรการ) กำชับให้การปร…

อ่านต่อ

ด้านการส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะ

ด้านการส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะ

ด้านการส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะ (2 มาตรการ) มอบหมายให้ การรถไฟฟ้าขนส่…

อ่านต่อ

ด้านโครงสร้างพื้นฐานและลดผลกระทบจากการก่อสร้าง

ด้านโครงสร้างพื้นฐานและลดผลกระทบจากการก่อสร้าง

ด้านโครงสร้างพื้นฐานและลดผลกระทบจากการก่อสร้าง (6 มาตรการ) พื้นที่ก่อสร้างใ…

อ่านต่อ